Правила напрямку, рецензування та опублікування статтей, що надходять в журнал

«Computer Science, Information Technology and Automation»

1.​ Статті (матеріали) направляються на електронну адресу: csitajournal@gmail.com

2.​ Оформлення статті (матеріалів) має відповідати вимогам, представленим на сайті журналу за адресою: http://csita.com.ua/send_article

3.​ Усі наукові статті (матеріали), що надходять до редакції журналу «Computer Science, Information Technology and Automation» підлягають обов’язковому рецензуванню, з метою їх експертної оцінки.

4.​ Редакція журналу встановлює відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляє її на перший розгляд відповідальному редактору журналу, який визначає наукову цінність рукопису і призначає рецензента–фахівця, що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію або компетенцію. Рецензування статей здійснюється членами редакційної колегії або визнаними фахівцями з тематики рецензованої статті.

5.​ Термін рецензування – 4 тижні. Залежно від ситуації і на прохання рецензента термін може бути подовжено.

6.​ Рецензування подвійне (сліпе) (double-blind peer review), тобто автор і рецензент незалежні один від одного.

7.​ Якщо в рецензії містяться рекомендації щодо виправлення і доопрацювання статті, секретар редакції журналу направляє автору текст рецензії з пропозицією врахувати їх при підготовці нового варіанту статті або аргументовано (частково або повністю) їх спростувати. Доопрацьована автором стаття повторно направляється на рецензування.

8.​ Якщо у автора і рецензента виникли нерозв’язні суперечності щодо статті, або рецензент зробив негативний висновок, редколегія приймає рішення про відправку статті іншому рецензенту, або погоджується з рішенням рецензента.

9.​ Стаття, що не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

10.​ Редакція журналу направляє авторам представлених статей (матеріалів) копії рецензій або мотивовану відмову.

11.​ Після прийняття редколегією журналу рішення про допущення статті до публікації секретар редакції інформує про це автора і вказує приблизні терміни опублікування.

12.​ Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією, виходячи з обґрунтованості роботи і відповідності її тематиці журналу.

13.​ Оригінали рецензій зберігаються в редакції журналу протягом п’яти років.

14.​ Для отримання максимально повного і об’єктивного відкликання на статтю редакцією журналу розроблено «Пам’ятку рецензенту наукової статті», відповідно до якої рецензент повинен оцінити рівень статті:

– чи достатньо аргументована актуальність дослідження, значимість, важливість?
– чи відповідає мета дослідження і завдання основній досліджуваній проблемі?

– чи описані в статті основні методи дослідження, процедура його проведення?

– чи логічно вибудувана стаття: від ідеї, актуальності до підсумкових висновків і перспектив дослідження?

– чи виявлено автором нові факти, особливості процесів, груп, інститутів і ін.?

– оцінити теоретичну й практичну значимість роботи.

– в кінці рецензент повинен зробити висновок:

а) про публікацію статті без доопрацювання;

б) про публікацію статті з доопрацюванням;

в) про необхідність напрямку статті на зовнішню рецензію;

г) про відхилення статті.